Algemene voorwaarden en privacy

Gebruiksvoorwaarden

bizLocator wordt beheerd door de naamloze vennootschap ORIS (Open Real Estate Information Services) waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1144 F. De onderneming heeft het BTW nummer BE0866.381.630.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. ORIS nv behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.  

Minimumvoorwaarden voor automatische overname panden

Wanneer u als aanbieder/makelaar intekent op bizLocator, wordt de mogelijkheid aangeboden om het bedrijfsvastgoed van uw kantoorwebsite automatisch te laten overnemen. Op deze manier kan u met de meest minimale inspanning uw panden extra in de kijker zetten.

Indien u van deze optie gebruik wenst te maken, zal bizLocator nagaan of uw kantoorwebsite aan de minimumvoorwaarden voor automatische overname van panden voldoet. Op die manier wil bizLocator het aanbieden van kwalitatieve informatie kunnen garanderen. Zo moet elk van de gepubliceerde panden minimaal over volgende informatie beschikken: transactietype (te koop, te huur, ... ), hoofdfunctie (kantoor, horeca, logistiek pand, ...), beschrijving en adres (gemeente, bij voorkeur ook straat, huisnummer en postcode). Bij voorkeur beschikt het pand ook over één of meerdere afbeeldingen.

Zodra uw kantoorwebsite op basis van deze minimumvoorwaarden werd afgetoetst, zal bizLocator u contacteren met meer informatie omtrent de automatische overname van uw panden.

Aankopen van ‘leads’ voor aanbieders van ruimte

In de EU heeft u het recht om binnen 14 dagen alsnog af te zien van online-aankopen. Deze bedenktijd verloopt na 14 dagen, gerekend vanaf de dag waarop u uw producten ontvangen heeft. Als de bedenktijd verstrijkt op een niet-werkdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Aanbieders/makelaars die leads (contactverzoeken van ruimtevragers) aankopen kunnen binnen de hierboven opgegeven periode hun bestelling ongedaan maken, dit door via e-mail contact op te nemen met de support afdeling support@bizlocator.be met een duidelijk vermelding van uw BTW nummer of accountnaam, vermelding van de aankoop en uw IBAN rekeningnummer waarop we het bedrag kunnen terugstorten.

Mocht u bijkomende vragen of klachten hebben kan u contact opnemen met onze helpdesk gedurende de kantooruren op het nummer 09 243 10 25 op via mail support@bizlocator.be

De informatie op bizLocator

bizLocator is geen overheidswebsite, maar een platform waarop het beschikbaar aanbod aan bedrijfsvastgoed op een betrouwbare en kwalitatieve manier wordt verzameld. Voor de juridische en meest actuele informatie over een specifieke bedrijfslocatie verwijzen we naar de aanbieder van het vastgoed.

bizLocator is een portaalsite die informatie van verschillende bronnen verzamelt steeds met toelating van de aanbieder van het vastgoed. Door het raadplegen van bizLocator verklaart de aanbieder/makelaar te weten dat de portaalsite geen overheidsplatform is en geen authentieke gegevensbron.

Alle op bizLocator vermelde informatie over bedrijfslocaties (teksten, gegevens, foto´s, video´s, boodschappen of elke andere vorm van inhoud), werd bekomen door het verzamelen van informatie uit diverse externe bronnen. bizLocator verzamelt enkel vastgoedinformatie, doch controleert deze niet, en kan hier dus niet verantwoordelijk voor worden gesteld. 

Door het raadplegen van bizLocator, verklaart en aanvaardt de aanbieder/makelaar dat geen enkele van de deelnemers aan dit platform enige verantwoordelijkheid draagt voor de op bizLocator gepubliceerde informatie. De aanbieder/makelaar verklaart dat de aan bizLocator participerende Vlaamse provincies, Vlaamse gemeenten, het Agentschap Ondernemen, ORIS nv, CIB Vlaanderen vzw, de vastgoedmakelaars, de Vlaamse ICT Organisatie en elke andere eventueel participerende (rechts)persoon, geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de op bizLocator gepubliceerde inhoud.  

Wij doen al het mogelijke om op de bizLocator-site betrouwbare en regelmatig bijgewerkte vastgoedzoekertjes ter beschikking te stellen. Noch ORIS nv (beheerder van de site bizLocator), noch de fysieke of morele persoon die ons het zoekertje heeft doorgespeeld, kunnen echter verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van het zoekertje of in geval het pand niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u het zoekertje bekijkt. Het zoekertje vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact op te nemen met de aanbieder die het zoekertje heeft geplaatst om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn.

De informatie is altijd van voorlopige aard en moet altijd worden bevestigd door de aanbieder die het zoekertje heeft geplaatst, vooral op het vlak van de vraagprijs. ORIS nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, de juistheid en de inhoud van de zoekertjes die op de bizLocator-site zijn geplaatst, noch voor de kwaliteit van de panden en/of de diensten die in deze advertenties worden aangeprezen.

Indien u een zoekertje plaatst op de bizLocator-site, verbindt u zich ertoe uitsluitend informatie te geven (afbeeldingen, foto´s,...) die niet in strijd is met de rechten van derden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, afbeeldingsrecht,...) of met de moraal en goede zeden. U vrijwaart ORIS nv van elke eventuele rechtsvordering van derden met betrekking tot het zoekertje dat u op de bizLocator-site hebt geplaatst.

Verantwoordelijkheid betreffende de inhoud die op de website wordt geplaatst door gebruikers

Alle teksten, gegevens, foto´s, video´s, boodschappen of elke andere vorm van inhoud die op de website wordt geplaatst door een aanbieder, valt enkel onder zijn of haar verantwoordelijkheid. ORIS controleert de inhoud die door de aanbieder op de website wordt geplaatst niet en kan hier dus niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

De aanbieder/makelaar verklaart, aanvaardt en garandeert dat ORIS nv over het recht beschikt om alle tekst of informatie die de aanbieder/makelaar op de website bizlocator.be heeft geplaatst te gebruiken en te publiceren.

Enkel en alleen al door deze website te gebruiken, verbindt u er zich toe de naamloze vennootschap ORIS nv (beheerder van de website bizlocator.be), zijn dochterondernemingen, zijn leidinggevenden, zijn werknemers, zijn partners en zijn vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen tot aansprakelijkheid en andere gerechtelijke acties die door derden zouden worden aangevat, naar aanleiding van een inhoud die door u op de website werd geplaatst.

Beschikbaarheid van het platform bizlocator.be

Hoewel wij ons inzetten om de site bizlocator.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot het platform te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

ORIS nv zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de site en de bestanden die van de site kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. ORIS nv kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker.

bizLocator heeft respect voor uw privacy

ORIS nv hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel, en na uw toestemming, gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot ORIS nv, via support@bizlocator.be en/of privacy@orisnv.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij we daartoe bij wet of dwangbevel verplicht worden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post of via email, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

bizLocator kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Contact met de aanbieders van ruimte

Aanbieders van ruimte kunnen contact opnemen met de geregistreerde gebruiker, (1) wanneer de gebruiker expliciet contact opneemt met de aanbieder van het vastgoed via het contactformulier op detailweergave van een zoekertje of (2) wanneer de gebruiker een zoekprofiel ingeeft en zelf aangeeft dat deze mag doorgestuurd worden naar de aanbieders op bizLocator. In dit laatste geval kunnen makelaars die vastgoed aanbieden contact opnemen op basis van uw vraag. U kan ten allen tijde alle diensten stopzetten via uw 'Mijn profiel' of door een mail met het onderwerp opt-out te sturen naar support@bizlocator.be. Deze handeling houdt in dat uw persoonlijke gegevens (zijnde naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en informatie over uw activiteit) niet langer gedeeld worden met aanbieders op bizLocator.

Diverse bepalingen

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen, zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document.